Predavanja, publikacijeTrajanje predavanja na sekcijskim sjednicama može biti 15 minuta. Na konferenciji omogućeno je izložiti postere. Materijale održanih predavanja (odnosno na temelju toga napisane èlanke) organizatori će objaviti ovisno o karakteru manifestacija u lektoriranim studijskim svescima koji imaju ISBN, i/ili ISSN broj, ili u referiranim èasopisima. Postere ćemo objavljivati kao izvod u opsegu od najviše jedne stranice.

Otvara se mogućnost sudjelovati na više manifestacija predavanjem ili posterom. Dodatni trošak je 5000 Ft-i osim potpune kotizacije, što ujedno znaèi i mogućnost za publikaciju. Na konferenciji (s ruèkom) možete sudjelovati samo kao slušatelj, za nižu kotizaciju. Jezici konferencija su mađarski, engleski i njemaèki.

Rok prijave: petak 30. travnja 2010.

Ispunjenu prijavnicu koja je priložena pošaljite na sljedeću adresu. Kratki (50-100 rijeèi) apstrakt trebate napisati na prijavnicu (dio) (tip slova TNR 12). Sadržaj i oblik znanstvenog programa konaèno će se utvrditi na temelju pristiglih prijavnica. Trajanje predavanja na sekcijskim sjednicama može biti 15 minuta. Na konferenciji omogućeno je izložiti postere. Materijale održanih predavanja (odnosno na temelju toga napisane èlanke) organizatori će objaviti ovisno o karakteru manifestacija u lektoriranim studijskim svescima koji imaju ISBN, i/ili ISSN broj, ili u referiranim èasopisima. Postere ćemo objavljivati kao izvod u opsegu od najviše jedne stranice.