Rokovi


Rok prispjevanja prijavnog lista:
31. 05. 2010
Rok prijave za registraciju:
08. 05. 2010.
Rok uplate niže takse sudjelovanja:
15. 06. 2010.
Rok predaje èlanaka:
30. 11. 2010.